Новини

Окрема фінансова звітність за 2012 рік (за МСФЗ)

 

 

                                                                                                        Додаток  до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
 
 
 
 
Коди
 
Дата (рік, місяць, число)
2013
              01
01
Підприємство     Публічне акціонерне товариство «Київпроект»  
за ЄДРПОУ
04012780
Територія                Шевченківський р-н м. Києва
за КОАТУУ
8039100000
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств
за СПОДУ
6024
Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна
за КВЕД
68.20
Середня кількість працівників    89
Одиниця виміру:      тис. грн.
 
   Адреса: 01030, м. Київ, вул.. Б. Хмельницького, 16-22
 
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                 
 
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
 

 

БАЛАНС
на 31 грудня 2012 року

1801001
                                                                          Форма № 1                                код за ДКУД   
 
 
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. Необоротні активи
 
 
 
Нематеріальні активи:
 
 
 
       залишкова вартість
010
52
191
       первісна вартість
011
471
642
       накопичена амортизація
012
(419)
(451)
Незавершені капітальні інвестиції
020
272
530
Основні засоби:
 
 
 
       залишкова вартість
030
19 367
18 613
       первісна вартість
031
41 525
40 974
       накопичена амортизація
032
(22 158)
(22 361)
Довгострокові біологічні активи:
 
 
 
       справедлива (залишкова) вартість
035
-
-
       первісна вартість
036
-
-
       накопичена амортизація
037
-
-
Довгострокові фінансові інвестиції:
 
 
-
       які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
200
200
       інші фінансові інвестиції
045
2 443
2 443
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
-
-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
055
-
-
       первісна вартість інвестиційної нерухомості
056
-
-
       знос інвестиційної нерухомості
057
-
-
Відстрочені податкові активи
060
-
-
Гудвіл
065
-
-
Інші необоротні активи
070
-
-
Усього за розділом І
080
22 334
21 977
ІІ. Оборотні активи
 
 
 
Виробничі запаси
100
163
229
Поточні біологічні активи
110
-
-
Незавершене виробництво
120
1 303
73
Готова продукція
130
-
-
Товари
140
-
-
Векселі одержані
150
-
-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 
-
       чиста реалізаційна вартість
160
10 721
9 676
       первісна вартість
161
12 083
12 054
       резерв сумнівних боргів
162
(1 362)
(2 378)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з:
 
 
-
       з бюджетом
170
11
83
       за виданими авансами
18
2 716
2 834
       з нарахованих доходів
190
1 071
513
       із внутрішніх розрахунків
200
-
-
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
24 055
26 339
Поточні фінансові інвестиції
220
-
-
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
-
-
       в національній валюті
230
732
3 000
       у тому числі в касі
231
-
-
       в іноземній валюті
240
2
2
Інші оборотні активи
250
20
53
Усього за розділом ІІ
260
40 786
42 786
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
270
-
-
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
275
-
-
Баланс
280
63 128
64 779
І. Власний капітал
 
 
 
Статутний капітал
300
12 215
12 215
Пайовий капітал
31
-
-
Додатковий вкладений капітал
320
-
-
Інший додатковий капітал
330
32 916
32 670
Резервний капітал
340
1 522
1 832
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
6 403
11 783
Неоплачений капітал
360
-
-
Вилучений капітал
370
-
-
Усього за розділом І
380
53 056
58 500
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
 
 
 
Забезпечення виплат персоналу
400
523
571
Інші забезпечення
410
-
-
Сума страхових резервів
415
-
-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416
-
-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
417
-
-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
418
-
-
Цільове фінансування
420
-
-
Усього за розділом ІІ
430
523
571
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
 
 
 
Довгострокові кредити банків
440
-
-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
-
-
Відстрочені податкові зобов'язання
460
1 140
626
Інші довгострокові зобов'язання
470
-
-
Усього за розділом ІІІ
480
1 140
626
ІV. Поточні зобов'язання
 
 
 
Короткострокові кредити банків
500
-
-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
-
-
Векселі видані
520
-
-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
530
5 084
2 210
Поточні зобов'язання за розрахунками:
 
-
-
       з одержаних авансів
540
1 965
1 023
       з бюджетом
550
692
1 011
       з позабюджетних платежів
560
3
2
       зі страхування
570
-
-
       з оплати праці
580
26
8
       з учасниками
590
-
124
       із внутрішніх розрахунків
600
-
-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605
-
-
Інші поточні зобов'язання
610
639
704
Усього за розділом ІV
620
8 409
5 082
V. Доходи майбутніх періодів
630
-
-
Баланс
640
63 128
64 779
            
(1) Визначається    в   порядку,   встановленому   спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у   галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ___.
 
 
 
Голова Правління             Підгайний Я.М.
 
Головний бухгалтер             Єгорова С.І.
 
 
Коди
 
Дата (рік, місяць, число)
2013
01
01
Підприємство  Публічне акціонерне товариство «Київпроект»  
за ЄДРПОУ
04012780
Територія Шевченківський р-н м. Києва
за КОАТУУ
8039100000
Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств
за СПОДУ
6024
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна
за КВЕД
68.20
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 
 
 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 
 
 
за міжнародними стандартами фінансової звітності
 
v
 
Одиниця виміру: тис. грн.
 
               
 
 
 
   

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

за 2012 рік  

 

 

 

 
                                                                                    Форма № 2                    Код за ДКУД
1801003
 
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)
010
35 683
-
Податок на додану вартість
015
(5 947)
-
Акцизний збір
020
-
-
 
025
 
-
Інші вирахування з доходу
030
-
-
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)
035
29 736
-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
(16 293)
-
Валовий:                                                                                прибуток
050
13 443
-
збиток
055
-
-
Інші операційні доходи
060
1 702
-
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
161
-
-
Адміністративні витрати
070
(5 229)
-
Витрати на збут
080
-
 
Інші операційні витрати
090
(1 750)
-
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
091
-
-
Фінансові результати від операційної діяльності:                                                             прибуток
100
8 166
-
збиток
105
-
-
Дохід від участі в капіталі
110
-
-
Інші фінансові доходи
120
486
-
Інші доходи
130
187
-
Фінансові витрати
140
-
-
Втрати від участі в капіталі
150
-
-
Інші витрати
160
(188)
-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
-
-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                                                                                прибуток
170
8 651
-
збиток
175
-
-
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
176
-
-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
177
-
-
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
(1 676)
-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
-
-
Фінансові результати від звичайної діяльності:                                                                                прибуток
190
6 975
-
Збиток
195
-
-
Надзвичайні:                                                                                доходи
200
-
-
витрати
205
-
-
Податки з надзвичайного прибутку
210
-
-
Чистий                                                                                       прибуток
220
6 975
-
збиток
225
-
-
Забезпечення матеріального заохочення
226
-
-
 
ІІ. Елементи операційних витрат
 
 
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
3 873
Витрати на оплату праці
240
5 389
Відрахування на соціальні заходи
250
1 879
Амортизація
260
1 021
Інші операційні витрати
270
9 852
Разом
280
 22 014
 
 
 
 
 
 
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
 
 
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
6 107 456
-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
6 107 456
-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
1,14
-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330
1,14
-
Дивіденди на одну просту акцію
340
-
-
_______________
 (1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________
 
 
 
Голова Правління             Підгайний Я.М.
 
Головний бухгалтер             Єгорова С.І.
   
 
 
 
 
Звіт про інший сукупний дохід
за 2012 рік
Одиниця виміру: тис. грн.
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Чистий прибуток/збиток
 
6975
Інший сукупний дохід:
 
 -
 -
Переоцінка фінансових інвестицій, доступних для продажу
 
 -
 -
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
 
 -
 -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
 
 -
 -
Усього сукупний дохід рік
 
 -
 -
Усього сукупний прибуток/збиток за рік
 
6975
 -
 
 
Голова Правління             Підгайний Я.М.
 
Головний бухгалтер             Єгорова С.І.
 
 
 
 
 
 
Додаток до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
 
 
Коди
 
Дата (рік, місяць, число)
2013
01
01
Підприємство  Публічне акціонерне товариство «Київпроект»  
за ЄДРПОУ
04012780
Територія Шевченківський р-н м. Києва
за КОАТУУ
8039100000
Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств
за СПОДУ
6024
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна
за КВЕД
68.20
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 
 
 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 
 
 
за міжнародними стандартами фінансової звітності
 
V
 
Одиниця виміру: тис. грн.
 
               
 
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
1801004
за 2012 рік
                                                                                         Форма № 3                                           Код за ДКУД
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
 
 
 
Надходження від:
 
 
 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
28 974
-
Погашення векселів одержаних
015
-
-
Покупців і замовників авансів
020
-
-
Повернення авансів
030
81
-
Установ банків відсотків за поточними рахунками
035
8
-
Бюджету податку на додану вартість
040
-
-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
045
-
-
Отримання субсидій, дотацій
050
-
-
Цільового фінансування
060
141
-
Боржників неустойки (штрафів, пені)
070
79
-
Інші надходження
080
27
-
Витрачання на оплату:
 
 
-
Товарів (робіт, послуг)
090
(10 966)
 
Авансів
095
(116)
-
Повернення авансів
100
-
-
Працівникам
105
(4 529)
-
Витрат на відрядження
110
(17)
-
Зобов'язань з податку на додану вартість
115
(3 409)
-
Зобов'язань з податку на прибуток
120
(2 282)
-
Відрахувань на соціальні заходи
125
(2 136)
-
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
130
(2 332)
-
Цільових внесків
140
-
-
Інші витрачання
145
(151)
-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
3 372
-
Рух коштів від надзвичайних подій
160
-
-
Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
3 372
-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
 
 
 
Реалізація:
 
 
 
фінансових інвестицій
180
-
-
необоротних активів
190
-
-
майнових комплексів
200
-
-
Отримані:
 
 
 
відсотки
210
-
-
дивіденди
220
558
-
Інші надходження
230
-
-
Придбання:
 
 
 
фінансових інвестицій
240
-
-
необоротних активів
250
-
-
майнових комплексів
260
-
-
Інші платежі
270
-
-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
558
-
Рух коштів від надзвичайних подій
290
-
-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
558
-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 
 
 
Надходження власного капіталу
310
-
-
Отримані позики
320
-
-
Інші надходження
330
1 459
-
Погашення позик
340
-
-
Сплачені дивіденди
350
(1 262)
-
Інші платежі
360
(1 859)
-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
(1 662)
-
Рух коштів від надзвичайних подій
380
-
-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
(1 662)
-
Чистий рух коштів за звітний період
400
2 268
-
Залишок коштів на початок року
410
734
-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
-
-
Залишок коштів на кінець року
430
3 002
-
 
Голова Правління             Підгайний Я.М.
 
Головний бухгалтер             Єгорова С.І.
Додаток до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
 
 
 
Коди
 
Дата (рік, місяць, число)
2013
01
01
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект»  
за ЄДРПОУ
04012780
Територія  Шевченківський р-н м. Києва
за КОАТУУ
8039100000
Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств
за СПОДУ
6024
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна
за КВЕД
68.20
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 
 
 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 
 
 
за міжнародними стандартами фінансової звітності
 
v
 
Одиниця виміру: тис. грн.
 
               
 
 
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
 за 2012 рік
 
1801005
                                                               Форма № 4                 код за ДКУД   
 
 
 
 
Голова Правління             Підгайний Я.М.
 
Головний бухгалтер             Єгорова С.І.
     
 

 

 

Источник: Правління
29 квітня 2013