Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"

2. Код за ЄДРПОУ

04012780

3. Місцезнаходження

01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)234-05-20 (044)234-05-20

5. Електронна поштова адреса

at@kyivproekt.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kyivproekt.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Київпроект" вiд 26 лютого 2014 року вiдкликано повноваження та звiльнено з посади Голови Правлiння ПАТ "Київпроект" Любоченю Андрiя Володимировича з пiдстав передбачених контрактом з 26 лютого 2014 року. Посадова особа перебувала на посадi Голови Правлiння з 06.09.2013 року по 26 лютого 2014 року. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ "Київпроект" вiд 26 лютого 2014 року обрано Головою Правлiння ПАТ "Київпроект" Пермякова Аркадiя Борисовича з 27 лютого 2014 року строком згiдно з контрактом. Останнi 5 рокiв працював в ТОВ "Юридична компанiя "Сетра" на посадi директора.Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Пермяков Аркадiй Борисович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

11.03.2014

(дата)

 

11 березня 2014